Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy (”dataskyddspolicy”) beskriver hur vi inom A Transport Sverige AB, Box 27025, 102 51 Stockholm,
email: info@atransportab.se, (”A Transport Sverige AB”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina
personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då A Transport Sverige AB tillhandahåller tjänster och produkter och i övrig kontakt med A
Transport Sverige AB, såsom besök på webbplats eller i samband med leverans. Integritetspolicyn gäller även den
behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av konto på kundwebb (”Leveransformulär”) hos A
Transport Sverige AB (”Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina, dina kunders, dina mottagares och dina avsändares
personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet
med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

A Transport Sverige AB är personuppgiftsansvarig för A Transport Sverige ABs be- handling av dina personuppgifter och
ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med till- lämplig lagstiftning. A Transport Sverige AB är även
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Leveransformulär.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna köpa våra produkter och tjänster eller kontakta oss för information och uppföljning måste vi
samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 A Transport Sverige AB samlar in och behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna utföra våra tjänster när
du genomför ett köp via vår webbplats, när du beställer någon av våra tjänster via vår kundtjänst eller när du skickar
elektroniska beställningar på våra tjänster. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du
ska kunna ingå avtal med A Transport Sverige AB och för att A Transport Sverige AB ska kunna tillhandahålla sina
tjänster och produkter.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar A Transport Sverige AB in personuppgifter om dig som du lämnar vid din
registrering av kontot. A Transport Sverige AB samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare
inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera
dina uppgifter genom att gå in på ”Leveransformulär”.

3.4 Vi samlar även in information om dig i samband med att du beställer leveranser från någon av de
samarbetspartners som vi levererar för. Dina personuppgifter överförs då efter det att du slutfört bokningsförfrågan.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Då våra tjänster och produkter skiljer sig åt behöver inte alla uppgifter nedan vara tillämpliga på alla tjänster som utförs.

4.1 För dig som är kund till A Transport Sverige AB
De personuppgifter A Transport Sverige AB kan samla in och behandla om dig i egenskap av kund som genomför köp
och använder våra tjänster är:

• Namn (och i förekommande fall personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Faktureringsuppgifter
• Kundnummer
• Inköpsstatistik

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till A Transport Sverige AB
A Transport Sverige AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar A Transport
Sverige AB dina personuppgifter i syfte att:

• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av leverans, fakturering och
tillhandahållande av support;
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende A Transport Sverige
ABs tjänster;
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
• Bedöma vilka betalningsvillkor vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknad och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare
Utöver uppräkningen ovan behandlar Best personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

• Administrera kontoinnehavet;
• Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara information, förifyllda uppgifter och
möjlighet att hantera flera adresser.

5.3 För dig som är kontaktperson

• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig/vår
kund, såsom genom förande av leverans och tillhandahållande av support;
• Möjliggöra allmän kundservice, som för att besvara frågor, ändra leveransdag och rätta felaktiga uppgifter.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 För dig som är kund/kontoinnehavare
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som att genomföra bokningar och
köp. Baserat på vår avtalsförpliktelse i förhållande till dig som Kontoinnehavare behandlar vi uppgifter såsom förenklad
administration och orderhistorik. För dig som är kontoinnehavare behandlar vi även uppgifter om dina inköp och ditt
intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig bästa möjliga
tjänster och produkter. Detta kan även inkludera att tillhandahålla service såsom kundtjänst. En del av den behandling av
personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gör vi bland annat för att kunna svara
på frågor från dig och utöva kundtjänst. Vidare behandlar vi dina uppgifter för att kunna skicka erbjudanden till dig om
våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. A
Transport Sverige AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen
behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning. I vissa fall kan A Transport Sverige AB ha en rättslig
förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi
utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav eller för att fullgöra våra förpliktelser enligt de villkor som gäller för
transporter.

6.2 För dig som inte är kund till oss
Vi behandlar även dina personuppgifter i samband med att vi levererar produkter till dig som du har beställt av våra
samarbetspartners. I dessa fall får vi uppgifterna av våra samarbetspartners och behandlar därefter dina uppgifter med stöd
av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att fullgöra leverans till dig i enlighet med det avtal du ingått med o ss
på A Transport Sverige AB och i enlighet med vårt samarbetsavtal med den samarbetspartnern. Vi har ett intresse av att
kunna utföra leveransen till dig i enlighet med dessa åtagande.

7. Profilering

7.1 A Transport Sverige AB kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är kund/kontoinnehavare. Om du är kund/kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår leveransformulär, om vilka av våra varor och tjänster samt erbjudan- den du varit intresserad av, vilka av våra nyhets- brev du interagerat med och vilka av våra
event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig
erbjudanden som vi tror passar dig.

7.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta
gör du genom att kontakta info@atransportab.se. När A Transport Sverige AB har mottagit din anmälan kommer A
Transport Sverige AB att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål
som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. A Transport Sverige AB kan komma att spara
uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka A Transport Sverige AB rättsliga intressen,
t.ex. om det pågår en juridisk process.

8.2 A Transport Sverige AB sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört
ett köp eller på annat sätt integrerat med A Transport Sverige AB.

8.3 A Transport Sverige AB sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett A Transport
Sverige AB – Leveransformlär – konto.

8.4 A Transport Sverige AB sparar personuppgifter om utförd leve- rans i högst 12 månader efter det att leveransen
utfördes om inte annat har avtalats med kunden.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 A Transport Sverige AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till A Transport Sverige AB
koncernbolag, an- slutna åkerier och andra samarbetspartners
samt leverantörer av kort- och kommunikations- tjänster för att kunna genomföra den tjänst du har beställt med så bra
service som möjligt.

9.2 Tredje part som A Transport Sverige AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller
information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att genomföra den köpta
tjänsten.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av A Transport Sverige AB om det är nödvändigt för att följa
gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvara ta A Transport Sverige ABs rättsliga intressen eller för att
upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

9.4 A Transport Sverige AB kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon
av A Transport Sverige ABs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något
land utanför EU/EES, kommer A Transport Sverige AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fort- sätter vara
skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra person- uppgifter till länder utanför
EU/EES.

9.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgif- ter till tredje part.

10. Ändring av integritetspolicy

A Transport Sverige AB har rätt att när som helst ändra Integritetspo- licyn med hänvisning till ändrad lagstiftning eller
praxis på området.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du läm- nar dina personuppgifter till oss. A Transport Sverige AB har därför
vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och
radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder, kontoinnehavare, avsändare och mottagare i en databas som är skyddad genom
behörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter

12.1 A Transport Sverige AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 A Transport Sverige AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller
komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära:
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som
vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du
har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag
från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare
uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har
hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande
(inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som
används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga
rättigheter som anges i denna punkt.
b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller
ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte
längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera
dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs
för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa
avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har
begärt rättelse enligt punkt 13.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att
begränsas.

12.4 A Transport Sverige AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt
punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina

personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du
invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till
behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot
sådan behandling genom att skicka ett mail till info@atransportab.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att
upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy på vår/våra webbplatser.

14. Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill
begära ett registerutdrag.

Våra samarbetspartners